Partneři

    Ústav geoniky AVČR, v.v.i.

    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Ústav geografie

Mendelova univerzita v Brně, FRRMS, Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy