Bioplyn

Je zřejmé, že v současnosti dochází z globálního pohledu k enormnímu využívání vyčerpatelných zdrojů energií, což sebou přináší řadu negativních environmentálních aspektů. Tomuto negativnímu trendu je možné čelit na lokální úrovni využíváním obnovitelných zdrojů energie. Jedním z těchto potenciálních zdrojů je výroba bioplynu na základě lokálně dostupné biomasy či bioodpadů. S ohledem na přírodní podmínky česko-slovenského příhraničí se zdá, že tento zdroj obnovitelné energie by mohl v budoucnu hrát významnou roli při posilování energetické soběstačnosti venkovských oblastí. V současnosti existuje v České republice takovýchto bioplynových stanic více než 500, na Slovensku více než 100, nicméně jejich vliv na lokální rozvoj je relativně omezený. Uvědomíme-li si, jaké možností skýtá vhodné využívání bioplynových stanic z pohledu jak vstupů (např. likvidace bioodpadů z domácností či zemědělských odpadů, které by jinak zůstaly nevyužity), tak i výstupů (např. lokální spotřeba v místě vyrobené elektřiny, využití odpadního tepla, které je většinou nevyužíváno), naskýtá se nám významný prostor pro zlepšení života obyvatel ve venkovských komunitách jak z environmentálního, tak i sociálně-ekonomického (podpora udržení zemědělských aktivit, zaměstnanost v bioplynových stanicích) hlediska. Tyto souvislosti dosud nebyly podrobněji studovány. Rozhodování o využití bioplynu není vždy postaveno na základě dostatečných informací, které se s tímto spojují. Projekt proto svými aktivitami přispěje ke zvýšení povědomí o přínosech i možných rizicích (zvýšená eroze, nárůst dopravy, potravinová bezpečnost, změny krajiny) budování a provozu bioplynových stanic pro lokální rozvoj v příhraniční oblasti. Napomůže jak samotná studie, která osvětlí skryté prostorové souvislosti, napomůže také databáze příkladů dobré praxe fungování bioplynových stanic, která bude umístěna na webových stránkách projektu. Přímým dopadem bude uspořádání dvou workshopů na obou stranách hranice, kde budou společně pozváni jak provozovatelé stanic, tak i zástupci veřejné správy a místní veřejnosti ze Slovenska a České republiky. V neposlední řadě bude navázána spolupráce mezi akademickými institucemi obou zemí.