Úvod

O čem náš projekt je?

Cílem projektu BIO-LOK je zvýšit povědomí, zefektivnit rozhodování o lokalizaci a využití bioplynových stanic pro lokální rozvoj venkova v česko-slovenském pohraničí. V první fázi bude provedena rešerše odborné literatury, na kterou naváže analýza bioplynových stanic ve zvoleném území zpracovaná na základě dostupných dat s využitím GIS nástrojů, poté budou identifikovány modelové oblasti (obce s bioplynovou stanicí na obou stranách hranice), kde budou prováděna podrobnější šetření (dotazníková šetření, rozhovory). Další fází projektu bude uspořádání 2 workshopů pro lokální aktéry, kde budou prezentovány výsledky výzkumů. Bude vypracována studie vlivu bioplynových stanic na rozvoj a vytvořena databáze příkladů dobré praxe jejich fungování a zvýšení povědomí o jejich přínosech i rizicích.